© brzava web design 2016
 Skupština Advokatske komore Srbije, na osnovu člana 65. stav 1. tačka 12, člana 65. stav 2, člana 68. Zakona o advokaturi ("Službeni glasnik RS", broj 31/2011) i člana 19. stav 1. tačka 1. alineja 3, čl. 279. i 303. Statuta Advokatske komore Srbije ("Službeni glasnik RS", broj 85/2011), - polazeći od Osnovnih principa o ulozi advokata, usvojenih na Osmom kongresu Ujedinjenih nacija o prevenciji kriminala i postupanju sa učiniocima krivičnih dela, održanom u Havani od 27. avgusta do 7. septembra 1990. godine; - uzimajući u obzir Kodeks profesionalne etike advokata Evropske unije, usvojen na plenarnoj sednici Saveta advokatskih komora Evropske unije (CCBE) 28. oktobra 1988. godine, a dopunjen na plenarnim sednicama održanim 28. novembra 1998. godine, 6. decembra 2002. godine i 19. maja 2006. godine, Preporuku Komiteta ministara Saveta Evrope od 25. oktobra 2000. godine (2000) 21, pod nazivom "Sloboda obavljanja advokatske profesije", Međunarodnu konvenciju o zaštiti prava odbrane, donetu i deponovanu u Advokatskoj komori Pariza 26. juna 1987. godine, kojoj je Savez republičkih i pokrajinskih advokatskih komora Jugoslavije, kao pravni prethodnik Advokatske komore Srbije, pristupio u Novom Sadu 25. marta 1995. godine i Principe ponašanja u advokaturi, usvojene 28. maja 2011. godine od strane Međunarodne advokatske komore (IBA); - imajući u vidu međunarodne pravne standarde srodnih profesija, kao što su, inter allia, Osnovna načela o nezavisnosti sudstva, usvojena na Sedmom kongresu Ujedinjenih nacija o prevenciji kriminala i postupanju sa učiniocima krivičnih dela održanom u Milanu od 26. avgusta do 6. septembra 1985. godine, Kodeks minimalnih standarda sudske nezavisnosti, donet od strane Međunarodne unije advokata u Nju Delhiju 1982. godine, Univerzalna deklaracija o nezavisnosti sudstva, usvojena u Montrealu 1983. godine, Bangalorski principi sudijske nezavisnosti podržani na Generalnoj skupštini Komisije Ujedinjenih nacija za ljudska prava u 2003. godini i Uputstva o ulozi tužilaca, usvojena na Osmom kongresu Ujedinjenih nacija o prevenciji kriminala i postupanju sa učiniocima krivičnih dela, održanom u Havani od 27. avgusta do 7. septembra 1990. godine; - nastavljajući tradiciju advokature u današnjoj Srbiji, u kojoj su se na teritoriji sadašnje Autonomne pokrajine Vojvodine prve advokatske kancelarije pojavile sredinom XVII veka, a prva advokatska komora počela sa radom 1. januara 1875. godine, dok je u nekadašnjoj Srbiji pravozastupnička praksa otpočela u prvoj polovini XIX veka, prvi Zakon o pravozastupnicima donet 28. februara 1862. godine, a prvo udruženje pravozastupnika osnovano u avgustu 1886. godine; - smatrajući da je u pravila za obavljanje advokatske profesije neophodno ugraditi principe proklamovane Poveljom Ujedinjenih nacija, Univerzalnom deklaracijom o ljudskim pravima, Međunarodnim paktom o građanskim i političkim pravima, Evropskom konvencijom za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda i drugim međunarodnim aktima, kao što su principi o unapređenju i podsticanju poštovanja ljudskih prava i osnovnih sloboda, o jednakosti pred zakonom, o pravu na pomoć i savet advokata, o pretpostavci nevinosti, o garancijama neophodnim za odbranu, o fer i nepristrasnom suđenju bez nepotrebnog odugovlačenja; - nalazeći da je advokatura slobodna profesija i zanimanje u okviru javnog poretka, da je advokat poseban činilac pravosudnog sistema i da je, kao zastupnik i savetodavac u svim pravnim stvarima, osim dužnosti da štiti ili ostvaruje interese klijenta, podjednako dužan da svojim profesionalnim i drugim javnim delovanjem doprinosi vladavini prava, zakonitosti i pravičnosti; - uverena da posebna moralna odgovornost advokata proizlazi iz činjenice da deluje u domenu u kojem klijent ne poznaje propise, praksu i sistem ustanova i da nezavisno, stručno, savesno i samostalno obavljanje advokatske profesije predstavlja jednu od osnovnih garancija u ostvarivanju, zaštiti i unapređenju ljudskih sloboda i prava; - svesna da od načina rada i ponašanja svakog advokata ponaosob zavise značaj i ugled advokature u celini, a da advokatske komore imaju obavezu da ustanove i održavaju standarde profesionalnog ponašanja i deontološke etike advokata; na sednici održanoj 11. februara 2012. godine u Beogradu donela je >
Kodeks